ISTORIJA

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 metų balandžio 27 d. Universiteto įkūrimo iniciatorė – Tauragės miesto garbės pilietė Valerija Bumbulienė

 

 Kartu su Valerija universiteto steigėjomis įvardinamos šviesios atminties Gražina Agapova

 

 ir Diana Vaitiekienė

 2012-04-27 TAU steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti universiteto įstatai, pasirašyta universiteto steigimo sutartis, išrinkta pirmininkė. Pirmąja universiteto vadove vienbalsiai išrinkta Gražina Agapova.

Šalia senjoro kasdien budi angelas skaistus,
kad tas, jei pargriūtų, įsikibtų į sparnus,
jei pasiklystų, parvestų jį į namus.

Gal todėl, sulaukęs sidabrinės pilnaties,
su Dievo pagalba ieško moksle pilnatvės,
ir sulaukia gilios ir gražios senatvės.

Senjorai orūs, dori, protingi ir vieningi,
turi gerą humoro jausmą ir didelę širdį,
myli vaikus, vaikaičius ir mūsų šalį.

Senjorų gyvenimišką patirtį lydi gili išmintis,
O ugdydami gražias ir prasmingas mintis,
Jie panaikina bendravimui pastojusias kliūtis.

Siekiant nepriekaištingos gyvenimo darnos,
tarp pagyvenusio žmogaus, aplinkos,
jie tikisi supratimo ir iš jaunosios kartos.

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas įregistruotas kaip savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Tauragės rajone, vienijanti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo.

VIZIJA

  Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas – savarankiška, visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą su Tauragės rajono pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes, atsižvelgiant į socialinės politikos naujoves bei gyvenimo pokyčius.

MISIJA

 • Užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti darbingumą, fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį.
 • Skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.
 • Ugdyti gebėjimą bendrauti tarp kartų, siekiant gyvenimo darnos, pagyvenusio žmogaus ir aplinkos harmonijos.
 • Sukurti sąlygas gerai emocinei būsenai bei palaikančiai atmosferai, kur senjorą supanti aplinka taptų pagrindiniais tobulėjimo proceso elementais.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais bei užsienio šalių giminingomis visuomeninėmis organizacijomis.

Pirmaisiais mokslo metais universitete veikė šie fakultetai:

 • Socialinės pagalbos ir teisės - dekanė Nijolė Navickienė
 • Sveikatos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo – dekanė Genovaitė Ardinskienė
 • Užsienio kalbų ( anglų) – dekanė Genovaitė Mockuvienė
 • Dailės ir meno pažinimo – dekanė Neringa Stašaitienė
 • Informacinių technologijų – dekanas Romualdas Maciulevičius
 • Krašto pažinimo ir kultūros paveldo.- dekanė Anastazija Pečkaitienė
 • Taikomųjų technologijų – dekanė Jolanta Surkevičienė

Universitete taip pat veikė :

 • Diskusijų klubas POST SCRIPTUM – vadovė Isvalda Aleknienė
 • Etnografinių šokių ansamblis PELĖDA – vadovė Aldona Lazdauskienė

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitete užsiėmimus neatlygintinai vedė Kauno kolegijos Tauragės skyriaus ir kitų aukštųjų mokyklų kviesti lektoriai, politikai, istorikai, menininkai bei kiti visuomeninei veikėjai. Po dviejų metų buvo išduodami sertifikatai.  Nei stojamųjų, nei baigiamųjų egzaminų ar įskaitų nėra. Parašius prašymą, sumokėjus mokestį už mokymąsi, galima tapti šio universiteto studentu. Paskaitos vyko kartą per mėnesį. Užsienio kalbų ir informacinių technologijų fakultetuose mokymai vyko dažniau, nes dviejų metų programa realizuojama per vienerius metus. Buvo organizuojami seminarai seminarai, konferencijos, disputai, kultūriniai ir sportiniai renginiai, išvykos. TAU tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą.

Įkūrus universitetą jį lankyti pradėjo 80 senjorų, kiekvienais mokslo metais studentų skaičius augo ir šiandien universitete yra 207 studentai.

Keitėsi ir fakultetų pavadinimai, daugėjo programų. Štai 2013 metais užsienio kalbų fakultete atsirado vokiečių k. programa (dėstytoja Margita Bertulienė), 2014 metais pradėjo veikti dramos ratelis RETRO (vadovė Edita Butkienė).

2014-2019 metais universitetui vadovavo Ona Sturonienė.

Šiuo laikotarpiu veikė šeši fakultetai: bendrųjų kompetencijų, dvasinio tobulėjimo, menų, sporto, sveikatos, užsienio kalbų. Universitete darbuojasi puikūs dėstytojai: vokiečių kalbos moko Rimutė Bandzinienė, anglų k. – Gintarė Kolesnikova, vizualinių menų – Audra Paulauskienė, šokio - Daivaras Linaburgis. Glaudžiai bendradarbiaujama su visuomenės sveikatos biuru, miesto biblioteka, muziejumi. Universiteto veikla buvo aktyvi ir turininga: išvykos į teatrus, edukacinės kelionės, susitikimai su įdomiais žmonėmis, kaimyninių rajonų TAU, paskaitos, seminarai.

2019-2020 m. m. siūlomos trys naujos programos. Menų fakultete dvi: meno terapija (vadovė Gitana Budginienė) ir chorinio dainavimo pagrindai (vadovė Inesa Altaravičienė), užsienio kalbų fakultete – anglų kalba pradedantiesiems (mokytoja Jūratė Senkuvienė). Šokio pamokas nuo šių mokslo metų veda choreografė Alma Rumšienė.